Téléchargeur: Gabriel
Pays: Hungary
Temps de chargement: Sep 23, 2018
Prix: Gratuit
Évaluation: Basé sur 1 utilisateurs

S'il vous plaît, vérifiez que vous n'êtes pas un robot pour charger le reste des pages

tÉlÉcharger uml w kropelce pdf

Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska
Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML
Ćwiczenie 1
Wprowadzenie do narzędzia CASE
Materiały dla nauczyciela
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML
Ćwiczenie 1: Wprowadzenie do narzędzia CASE
Spis treści
1.
2.
Informacje wstępne ................................................................................................ 3
1.1.
Cel ćwiczenia.................................................................................................... 3
1.2.
Niezbędne wyposaŜenie ................................................................................... 3
Scenariusz pracy .................................................................................................... 3
2.1.
Demonstracja narzędzia ................................................................................... 3
2.2.
Zadanie 1.......................................................................................................... 6
2.3.
Zadanie 2.......................................................................................................... 7
3.
Sugerowana tematyka i wskazówki dydaktyczne.................................................... 8
4.
Zasady zaliczenia ................................................................................................... 8
5.
Literatura ................................................................................................................ 8
2
Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML
Ćwiczenie 1: Wprowadzenie do narzędzia CASE
1. Informacje wstępne
1.1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z narzędziem typu CASE – Enterprise Architect (EA). Przedstawione zostaną najwaŜniejsze elementy interfejsu uŜytkownika, podstawowe funkcje narzędzia
oraz sposoby tworzenia projektów, diagramów oraz innych elementów wspólnych dla wszystkich
rodzajów modeli UML.
Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia, student powinien posiadać podstawową wiedzę
teoretyczną na temat narzędzi typu CASE wspomagających modelowanie systemów informatycznych.
1.2. Niezbędne wyposaŜenie
Do przeprowadzenia ćwiczenia niezbędne jest następujące wyposaŜenie sali laboratoryjnej:

rzutnik multimedialny z komputerem,

stacje robocze dla kaŜdego studenta,

oprogramowanie Enterprise Architect zainstalowane na kaŜdej stacji roboczej.
2. Scenariusz pracy
2.1. Demonstracja narzędzia
W tej części zajęć prowadzący demonstruje studentom narzędzie Enterprise Architect. W tym celu,
wszystkie wykonywane czynności naleŜy prezentować na rzutniku. Studenci powinni skupić uwagę
na wykonywanych czynnościach i komentarzu prowadzącego.
Proponowany scenariusz demonstracji:
1. Uruchomienie narzędzia EA.
2. Utworzenie nowego projektu (pliku z rozszerzeniem .EAP) z wykorzystaniem gotowej struktury modelu lub modeli wybranego typu (Rys. 2.1).
3
Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML
Ćwiczenie 1: Wprowadzenie do narzędzia CASE
Rys. 2.1
3. Prezentacja podstawowych elementów okna głównego EA (Rys. 2.2):
a) Omówienie najwaŜniejszych opcji menu głównego
b) Omówienie elementów widocznych w przeglądarce projektu
 Elementy tworzące strukturę projektu: model (model / root node), widok
(view), pakiet (package), diagram (diagram)
 Elementy UML modelu (bez wyjaśniania semantyki poszczególnych elementów)
c) Omówienie diagramu oraz nawigacji po diagramie
d) Omówienie przybornika dla róŜnych rodzajów diagramów
e) Omówienie okna właściwości dla wybranego elementu modelu
Przy omawianiu powyŜszych elementów, naleŜy zaznaczyć, Ŝe ich umiejscowienie
w oknie głównym EA moŜe być dostosowane do preferencji uŜytkownika.
Rys. 2.2
4. Omówienie systemu pomocy EA (Rys. 2.3) – wyszukiwanie informacji na temat posługiwania się narzędziem jak równieŜ informacji na temat semantyki elementów języka UML.
4
Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML
Ćwiczenie 1: Wprowadzenie do narzędzia CASE
Rys. 2.3
5. Utworzenie nowego pustego projektu, bez uŜycia predefiniowanego szablonu.
6. Demonstracja tworzenia dowolnej struktury projektu w przeglądarce projektu
a) Tworzenie nowych widoków (view)
Rys. 2.4
b) Tworzenie nowych pakietów (package)
5
Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML
Ćwiczenie 1: Wprowadzenie do narzędzia CASE
Rys. 2.5
c) Tworzenie nowych elementów UML w pakietach (element)
d) Przenoszenie elementów struktury oraz elementów UML w obrębie drzewa projektu.
7. Tworzenie diagramów
Rys. 2.6
a) Umieszczanie istniejących elementów modelu na diagramie
b) Korzystanie z przybornika w celu tworzenia nowych elementów na diagramie
c) Wyszukiwanie w przeglądarce projektu elementów widocznych na diagramie i odwrotnie
d) Omówienie róŜnicy pomiędzy modelem a diagramem – diagram jako „ilustracja”
wybranego fragmentu modelu.
2.2. Zadanie 1
Zadanie to wykonywane jest przez prowadzącego zajęcia wspólnie ze studentami. Prowadzący
prezentuje wszystkie wykonywane czynności na rzutniku multimedialnym. Studenci wykonują
6
Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML