Téléchargeur: Theodore
Pays: Canada
Temps de chargement: Oct 12, 2018
Prix: Gratuit
Évaluation: Basé sur 1 utilisateurs

S'il vous plaît, vérifiez que vous n'êtes pas un robot pour charger le reste des pages

tÉlÉcharger tarih lenk pdf

Kitap Değerlendirme
TARİH-LENK
Aslıhan Dinçer*
Y. Hakan Erdem (2008), Tarih-Lenk. Kusursuz Yazılar, Kâğıttan Metinler, İstanbul:
Doğan Kitap, ISBN: 978-605-111-062-2,
360 s.
Bizde genel olarak her alanda, özel olarak
sosyal bilimlerde eleştirinin bir kuram olarak gelişmediği görülmektedir. Daha doğrusu bir kişi veya eser üzerine yapılan eleştirilerin örnekleri bulunmasına rağmen Eleştiri
nedir, nasıl yapılmalıdır? Bu konuda hangi
ölçüler esas alınmalıdır? Metni esas alan bir
eleştirinin sınırları nerede başlayıp nerede biter?
Sadece olgulardan hareketle bir eserin yanında
veya karşısında nasıl durulabilir? Dünyada
bununla ilgili ne tür anlayışlar bulunmaktadır?
gibi sorulara cevap veren sistemli düşünce
biçimlerine çok rastlanmamaktadır. Bulunanlar da daha çok tercüme niteliği göstermektedir. Bu konuda Berna Moran’ın ilk
baskısı 1972’de yapılan Edebiyat Kuramları ve
Eleştiri1 adlı çalışması; Tahsin Yücel tarafın-
*
Arş. Gör., Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. [email protected]
1
Berna Moran (1972), Edebiyat Kuramları ve Eleştiri,
İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Yayınları.
dan Türkçeye çevrilen Eleştiri Kuramları2;
Mehmet Rifat’in hazırladığı Eleştirel Bakış
Açıları3 gibi kitaplar ile Türk Dili’nin4, Dil
Derneği’nin5 ve Hece Dergisi’nin6 Eleştiri
Özel Sayıları akla ilk gelen geniş kaynaklar
arasındadır.
Eleştiri eksikliğinin yarattığı tek problem, metin kusurlarının diğer baskılarda da
devam etmesi değildir. Yazılanların okunmadığı veya okunup da eleştiril(e)mediği
ortamlarda bilimsel etiğin sınırları da
kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.
Aslında hiçbir metnin kendinden öncekilerden bağımsız olamayacağı herkesçe
malumdur. Çünkü doğrudan veya dolaylı
olarak bir metinle başka metinler arasında
birtakım ilişkiler kurulması olağandır.
Burada önemli olan; metinler arasılığın
bittiği, intihalin başladığı noktayı birbirinden ayırabilmektir. Aksi takdirde, ölümden
sonra bile “müntehil” damgası ile mühürlenme ihtimali bulunmaktadır. Üstelik
kişiyi sadece hicve değil, bir çeşit mizaha
da konu olma tehlikesi hep beklemektedir.
Türkoloji merkezli düşünüldüğünde bu
konuda Orhan Şaik Gökyay’ın Destursuz
Bağa Girenler7’i; Şinasi Tekin’in İştikakçının
Köşesi8; Osman Fikri Sertkaya’nın Türk
Dili’nde yayımlanan “Mega Profesöre
Cevap”9 başlıklı iki yazısı ile Talat Tekin’in
aynı dergide bunlara cevaben yazdığı
“Süper Doçente Yanıt”10 başlıklı iki makalesi; yine Osman Fikri Sertkaya’nın, Talat
Tekin’in çalışmalarını konu alan “Bir İntihal
2
J. C. Carloni; Jean C. Filloux (2004), Eleştiri Kuramları
(çev. Tahsin Yücel), İstanbul: Multiligual Yayınları.
3
Mehmet Rifat (2004), Eleştirel Bakış Açıları, İstanbul:
Dünya Kitapları.
4
Türk Dili Dergisi (1963), Eleştiri Özel Sayısı I; (1971),
Eleştiri Özel Sayısı II, TDK Yayınları.
5
Dil Derneği (1991), Eleştiri Özel Sayısı, Kasım-Aralık.
6
Hece (2003), Eleştiri Özel Sayısı, Y. 7, S. 77/78/79.
7
Orhan Şaik Gökyay (1982) Destursuz Bağa Girenler,
İstanbul: Dergâh Yayınları.
8
Şinasi Tekin (2001), İştikakçının Köşesi. Türk Dilinde
Kelimelerin ve Eklerin Hayatı Üzerine Denemeler, İstanbul:
Simurg Yayınları.
9
Osman Fikri Sertkaya (1993), “Mega Profesöre Cevap
I”, Türk Dili, S. 497, s. 313-326; “Mega Profesöre Cevap
II”, Türk Dili, S. 498, s. 393-405.
10
Talat Tekin (1993), “Süper Doçente Yanıt I”, Türk Dili,
S. 501, s. 373-381; “Süper Doçente Yanıt II”, Türk Dili,
S. 501, s. 381-387.
Daha Var… Söyle Canım Ne Dersin?”11
başlıklı yazı dizisi, hicvi ironiyle birleştiren
çalışmalardandır. Benzer üslup özelliği gösteren en son çalışmalardan biri de Doğan
Kitap yayınları arasından çıkan Tarih-Lenk
adlı eleştiriler kitabıdır.
Kullanılan dilin kendine has özelliği,
daha kapaktan itibaren dikkati çekmektedir. Kitabın adı, yazarının da bazı konuşmalarında12 ifade ettiği gibi Timurlenk’ ten
mülhemdir. Çünkü “Aksak Timur” olarak
bilinen bu hükümdarın en çarpıcı özelliklerinden biri, zalimliğidir. Hakan Erdem de bu
noktaya gönderme yaparak aksak ve zalim
bir tarihi anlatmayı amaçlamaktadır.
Daha çok Osmanlı’da Köleliğin Sonu adlı
akademik çalışması ve Kitab-ı Duvduvani,
Unomastica Alla Turca, Zaman Çöktü romanlarıyla tanınan Y. Hakan Erdem Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinde öğretim üyesidir. Tarih-Lenk, yazarın
yayımlanan en son kitabıdır. Çalışmasının
çıkış noktasını “…eleştiri ortamından uzak bir
şekilde tarih metinleri üretilirse ortaya çıkabilecek
sonuçları irdelemek.” (s. 19) şeklinde özetleyen yazar, böyle bir hedefle yola çıkıldığında Türkiye’de gerek akademik, gerekse
popüler tarih yayınlarının çok fazla malzeme içerdiğini belirtmektedir.