Téléchargeur: Sebastian
Pays: Turkey
Temps de chargement: Aug 21, 2018
Prix: Gratuit
Évaluation: Basé sur 1 utilisateurs

S'il vous plaît, vérifiez que vous n'êtes pas un robot pour charger le reste des pages

tÉlÉcharger skola harmonike pdf

UNIVERZITET U NOVOM SADU
HARMONIKA U NARODNOJ I
ŠKOLSKOJ PRAKSI:
FENOMENOLOGIJA I PEDAGOŠKI
ASPEKTI
DOKTORSKA DISERTACIJA
Mentori: Prof. dr Svanibor Pettan
Prof. dr Milovan Miškov
Kandidat: Doc. dr Vesna Ivkov
Novi Sad, 2016. godine
UNIVERZITET U NOVOM SADU
KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA
Redni broj:
RBR
Identifikacioni broj:
IBR
Tip dokumentacije:
TD
Tip zapisa:
TZ
Vrsta rada (dipl., mag., dokt.):
VR
Ime i prezime autora:
AU
Mentor (titula, ime, prezime,
zvanje):
MN
Naslov rada:
NR
Jezik publikacije:
JP
Jezik izvoda:
JI
Zemlja publikovanja:
ZP
Uţe geografsko podruĉje:
UGP
Godina:
GO
Izdavaĉ:
IZ
Mesto i adresa:
MA
Monografska dokumentacija
Tekstualni štampani materijal
Doktorska disertacija
Vesna Ivkov
dr Svanibor Pettan, redovni profesor
dr Milovan Miškov, redovni profesor
Harmonika u narodnoj i školskoj praksi:
fenomenologija i pedagoški aspekti
srpski
srp. / eng.
Republika Srbija
AP Vojvodina, Novi Sad
2016.
autorski reprint
Univerzitet u Novom Sadu
Dr Zorana ĐinĊića 1
21000 Novi Sad
Fiziĉki opis rada:
FO
(8 poglavlja / 351 stranica / 37 slika / 57 tabela
/ 150 referenci / I(21) priloga)
Nauĉna oblast:
NO
Nauĉna disciplina:
ND
Predmetna odrednica, kljuĉne reĉi:
PO
UDK
Ĉuva se:
ĈU
Društveno-humanistiĉke nauke
Vaţna napomena:
VN
Izvod:
IZ
Etnomuzikologija, Muziĉka pedagogija
harmonika, uĉenje, škola, nastava
Centralna biblioteka UNS
Dr Zorana ĐinĊića 1
21000 Novi Sad
Ova istraţivanja posvećena naĉinima uĉenja
harmonike svoju opravdanost nalaze u nauĉnoj sferi,
praktiĉnoj potrebi i liĉnom interesovanju istraţivaĉa.
Nauĉna opravdanost proistiĉe ne samo iz ĉinjenice
da harmonika nije bila dovoljno zastupljena u
etnomuzikološkim i pedagoškim istraţivanjima,
nego je u ovom sluĉaju bitan aspekt posmatranja
harmonike kao fenomena i naĉina uĉenja sviranja
ovog instrumenta.
Cilj ovog istraţivanja je utvrditi pedagoško-muziĉke
karakteristike dva osnovna najĉešće zastuplja
modela praktiĉno primenjivih u uĉenju sviranja
harmonike:
slobodni-neinstitucionalni,
ili
izvanškolski model i institucionalni, ili školski.
Opšta hipoteza: Pretpostavlja se da nema statistiĉki