Téléchargeur: Bobby
Pays: Poland
Temps de chargement: Aug 28, 2018
Prix: Gratuit
Évaluation: Basé sur 1 utilisateurs

S'il vous plaît, vérifiez que vous n'êtes pas un robot pour charger le reste des pages

tÉlÉcharger secretele mintii de milionar pdf

CUPRINS
Mulþumiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
„Cine este T. Harv Eker ºi de ce ar trebui sã citesc
aceastã carte?“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tiparul dumneavoastrã financiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Dosarele prosperitãþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
„ªi ce am de fãcut acum?“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Împãrtãºiþi prosperitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
TIPARUL DUMNEAVOASTRÃ
FINANCIAR
Trãim într-o lume a dualitãþii: sus ºi jos, întuneric ºi luminã,
fierbinte ºi rece, interior ºi exterior, rapid ºi încet, dreapta ºi
stânga. Acestea sunt doar câteva dintre miile de exemple de
posibili poli opozabili. Ca sã poatã exista un pol, trebuie sã
existe ºi celãlalt pol. Este cu putinþã sã existe o parte dreaptã
fãrã partea stângã? Sub nicio formã!
Prin urmare, aºa cum existã legile „externe“ ale banilor, trebuie sã existe ºi niºte legi „interne“ ale acestora. Legile exterioare includ noþiunile de ºtiinþã a afacerilor, managementul
banilor ºi strategia investiþiilor. Acestea sunt esenþiale. Dar
jocul intern este la fel de important. Ca o analogie, gândiþi-vã
la un tâmplar ºi la uneltele sale. Pentru el este obligatoriu sã
aibã unelte de foarte bunã calitate, dar cunoºtinþele profesionale prin care foloseºte cu mãiestrie aceste unelte sunt ºi mai
importante.
Obiºnuiesc sã zic: „Nu este suficient sã fii în locul potrivit
la momentul potrivit. Trebuie sã fii persoana potrivitã în locul
potrivit, la momentul potrivit.“
Deci cine sunteþi dumneavoastrã? Cum gândiþi? Care vã
sunt convingerile? Care vã sunt caracteristicile ºi obiceiurile?
Ce gândiþi despre propria persoanã? Cât de încrezãtori sunteþi
în propriile puteri? Cât de mult interacþionaþi cu ceilalþi? Cât
de multã încredere aveþi în ceilalþi? Credeþi cu adevãrat cã
meritaþi sã fiþi bogat? Care sunt abilitãþile care vã permit sã
acþionaþi în pofida temerilor, a îndoielii, în ciuda neplãcerilor
18 | SECRETELE MINÞII DE MILIONAR
ºi disconfortului? Puteþi acþiona atunci când nu aveþi dispoziþia necesarã?
Adevãrul este cã modul de gândire, caracterul ºi convingerile dumneavoastrã reprezintã o parte esenþialã a ceea ce determinã nivelul dumneavoastrã de succes.
Stuart Wilde, unul dintre scriitorii mei favoriþi, o spune în
modul urmãtor: „Cheia cãtre succes este creºterea propriei
energii; atunci când reuºeºti acest lucru, oamenii vor fi atraºi
cãtre tine în mod natural. În momentul când îºi fac apariþia,
pune-i la treabã!“
PRINCIPIU AL PROSPERITÃÞII:
Venitul dumneavoastrã poate creºte doar în mãsura în care
intenþionaþi sã-l faceþi sã creascã!
De ce este important
tiparul dumneavoastrã financiar?
Aþi auzit de oameni care, literalmente, au „explodat“ din
punct de vedere financiar? Aþi observat cã unii oameni au
grãmezi de bani pe care, la un moment dat, le pierd sau cã au
oportunitãþi excelente, pornesc bine ºi apoi se alege praful de
ei? Acum ºtiþi care este adevãratul motiv. Din exterior, pare
ghinion, o conjuncturã economicã nefericitã, un partener
pãgubos sau orice altceva. Cu toate acestea, mecanismul intim
este altul. De aceea, atunci când ajungeþi sã aveþi o mare cantitate de bani însã în forul dumneavoastrã interior nu sunteþi
pregãtit pentru ea, existã riscul ca averea dumneavoastrã sã nu
aibã o viaþã lungã ºi sã pierdeþi totul.
Pur ºi simplu, marea majoritate a oamenilor nu are capacitatea interioarã de a crea ºi de a pãstra sume mari de bani,
ºi nici capacitatea de a rãspunde marilor provocãri care derivã
din mai mulþi bani ºi succes. Acesta, dragi prieteni, este principalul motiv pentru care nu au mulþi bani.
Tiparul dumneavoastrã financiar | 19
Exemplul perfect este reprezentat de câºtigãtorii la loterie.
Cercetãrile au arãtat în mod repetat cã, indiferent de mãrimea
câºtigului, majoritatea câºtigãtorilor la loterie se întorc la
starea lor financiarã iniþialã, la cantitatea de bani pe care o pot
manevra cu uºurinþã.
Pe de altã parte, opusul îl reprezintã milionarii care ºi-au
clãdit singuri averea. Observaþi cã, atunci când aceºtia îºi pierd
banii, de obicei îi refac în timp relativ scurt. Donald Trump
este un bun exemplu. La un moment dat, Trump avea miliarde, apoi a pierdut totul; câþiva ani mai târziu, a recâºtigat tot
ce avusese ºi chiar mai mult.
De ce apare acest fenomen? Pentru cã deºi cei îmbogãþiþi
prin propriile forþe îºi pot pierde averile, ei nu pierd niciodatã
cel mai important ingredient al succesului lor: mintea de
milionar. Evident, în cazul „Donald Trump“ este vorba de
mintea lui de „miliardar“. Vã daþi seama cã Donald Trump nu
ar putea fi niciodatã doar milionar? Dacã ar avea un venit net
de doar un million de dolari, cum credeþi cã ºi-ar percepe succesul financiar? Majoritatea oamenilor vor fi de acord cã probabil s-ar simþi un ratat, un eºec financiar!
Aceasta este din cauzã cã „termostatul“ financiar al lui
Donald Trump este fixat pentru miliarde, nu pentru milioane.
Termostatul financiar al majoritãþii oamenilor este setat pentru
generarea de mii, nu de milioane de dolari, al altor oameni este
setat pentru sute, nici mãcar mii de dolari, în timp ce alþii au
termostatul financiar fixat pentru valori sub zero. Aceºti
îngheaþã de „frig“ ºi nu au nici cea mai micã idee de ce!
Realitatea este cã cei mai mulþi oameni nu îºi ating întregul
potenþial. Cei mai mulþi nu au succes. Cercetãrile aratã cã 80%
dintre indivizi nu vor fi niciodatã independenþi financiar pe cât
ºi-ar dori ºi 80% nu vor putea afirma niciodatã cã sunt cu adevãrat fericiþi.
Motivul este simplu. Cei mai mulþi oameni nu sunt conºtienþi. Sunt ca ºi cum ar fi puþin adormiþi la volan. Muncesc ºi
gândesc la un nivel superficial al vieþii — bazat doar pe ceea ce
pot vedea. Ei trãiesc strict în lumea vizibilã.
20 | SECRETELE MINÞII DE MILIONAR
Rãdãcinile creeazã fructele
Imaginaþi-vã un copac. Sã presupunem cã acest copac reprezintã pomul vieþii. În acest pom sunt fructe. În viaþã, fructele
sunt, de fapt, rezultatele noastre. Astfel cã ne uitãm la propriile fructe (rezultatele noastre) ºi nu ne sunt pe plac; nu sunt în
numãr suficient de mare, sunt prea mici sau nu au un gust suficient de bun.
În aceste condiþii, care este tendinþa noastrã? Cei mai mulþi
dintre noi au tendinþa de a-ºi îndrepta atenþia ºi a se concentra
asupra fructelor, rezultatele noastre. Dar, de fapt, cine creeazã
aceste fructe? Este vorba de sãmânþã ºi de rãdãcini; ele creeazã
aceste fructe.