Téléchargeur: Reggie
Pays: Bulgaria
Temps de chargement: Aug 30, 2018
Prix: Gratuit
Évaluation: Basé sur 1 utilisateurs

S'il vous plaît, vérifiez que vous n'êtes pas un robot pour charger le reste des pages

tÉlÉcharger sai baba evening aarti pdf

Yaho yaho avaghe jana, Kara Babansi vandana
Babansi vandana, Saisi vandana.
Ganu mhane Baba Sai. Dhava pava mazi ai.
Pava maze ai. Dhava pava mazi ai.
3.
Ghalina lotangana
Ghalina lotangana vandina carana,
Dolyanni pahina rupa tuze
Preme aligina, anande pujina,
Bhave ovalina mhane Nama.
Tvameva mata ca pita tvameva,
Tvameva bandhusca sakha tvameva
Tvameva vidya dravinam tvameva,
Tvameva sarvam mama, Deva Deva.
Dhoop Aarti
1.
Arati Saibaba
Arati Sai Baba. Saukhyadatara Jiva. Caranarajatali
Dyava dasa visava, bhakta visava
Aarti…
Jaluniya ananga. Sasvarupi rahe danga Mumuksa janan
davi.
Nija dola Sriranga. Dola Sriranga
Aarti…
Jaya mani jaisa bhava. Tayataisa anubhava Davisi
dayaghana,
Aisi tuzi he mava, tuzi he mava.
Aarti…
Tumace nama dhyata. Hare Sansruthivyatha
Agadha Tava karani. Marga davisi anatha, davisi anatha.
Aarti…
Kaliyuga Avatara, Saguna Brahma sachara
Avatirna zalase Svami Datta Digambara, Datta
Digambara.
Aarti…
Athan Divasa Gurvari.Bhakta kariti vari.
Prabhupada Pahavaya Bhava Bhayanivari, bhayanivari.
Aarti…
Maza nijadravya theva, Thava carana-raja-seva
Magane heci aata, Tumhan devadideva, devadideva.
Aarti…
Ichita Dina chatak Nirmala toya nijasukha
Pajaven Madhava Ya Sambhala apuli bhaka, apuli bhaka.
Aarti…
2.
Siradi maze Pandharapura
Siradi Maze Pandharapura. Sai Baba Ramavare.
Baba Ramavara. Sai Ramavara.
Sudha bhakti chandrabhaga, Bhava Pundalika jaga.
Pundalika jaga, Bhava Pundalika jaga.
Kayane Vaca manasendriyairva.
Budhyatmanava prakriti svabhavat
Karomi yadyatsakalam parasmai.
Narayanayeti samarpayami.
Acchutam keshavam ramanarayanam
Krishnadamodaram vasudevam harim
Sridharam Madhavam Gopikavallabham,
Janakinayakam Ramacandran bhaje.
4.
Namasmarana
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare
(3 times)
5.
Namaskarastaka
Anantha tula te kase re stavave
Anantha tula te kase re namve
Anantha mukhanca sine sesa gatan
Namaskara sastanga Sri Sainatha.
Smarave mani tvatpada nitya bhave
Urave tari bhaktisati svabhave
Tarave jaga taruni mayatata
Namaskara sastanga Sri Sainatha.
Vase jo sada davaya santa lila
Dise ajnya lokanpari jo jananla
Pari antari jnana kaivalyadata.
Namaskara sastanga Sri Sainatha.
Bari ladhala janma ha manavaca
Nara sarthaka sadhanibhuta saca
Dharu Sai preme galaya ahanta
Namaskara sastanga Sri Sainatha.
Dharave kari sana alpajna bala
Karave amhan dhanya cumboni gala
Mukhi ghala preme khara grasa ata.
Namaskara sastanga Sri Sainatha.
Jagat-vyapakam nirmalam nirgunam tvam, namamisvaram
sadgurum sainatham.
Suradhika jyanchya pada vandhitati
Sukadika jyate samanatva deti
Prayagadi tirthe padi namrahota.
Namaskara sastanga Sri Sainatha.
Bhavbambhodhi magnarditanam jananam, svapadasritanam svabhaktipriyanam
Samudharanartha kalau sambhavantam, namamisvaram
sadgurum sainatham.
Tuzya jya pada pahata gopabali
Sada rangali citsavarupi milali
Kari rasakrida save Krsnanatha.
Namaskara sastanga Sri Sainatha.
Sada nimbavrksasya muladhivasat sudhastravinam titka
mapya priyam tam