Téléchargeur: Toby
Pays: Dominican Republic
Temps de chargement: Aug 16, 2018
Prix: Gratuit
Évaluation: Basé sur 1 utilisateurs

S'il vous plaît, vérifiez que vous n'êtes pas un robot pour charger le reste des pages

tÉlÉcharger makroekonomie pavelka pdf

EDICE
UČEBNÍCH
TEXTŮ
EKONOMIE
MAKROEKONOMIE
ZÁKLADNÍ KURZ
TOMÁŠ PAVELKA
V Y S O K Á
Š K O L A
E K O N O M I E
A
M A N A G E M E N T U
Makroekonomie
Tomáš Pavelka
Makroekonomie
ZÁKLADNÍ KURZ
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU
Praha 2006
Autor
Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D., (nar. 1975) absolvoval provozně podnikatelský obor na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V roce 2003 úspěšně dokončil doktorské studium
na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru obecné ekonomické teorie a dějiny ekonomických teorií. Pedagogicky působil na katedře makroekonomie Národohospodářské fakulty
Vysoké školy ekonomické v Praze a katedře ekonomických teorií Provozně ekonomické fakulty České
zemědělské univerzity v Praze. V současnosti vyučuje základní kurzy makroekonomie a mikroekonomie
na Vysoké škola ekonomie a managementu a Vysoké školy ekonomické v Praze, zároveň je ekonomickým
analytikem Českomoravské konfederace odborových svazů. Pedagogicky spolupracuje také s Institutem
svazu účetních. Je autorem několika populárních a odborných ekonomických článků a publikací cvičebnicového charakteru.
Předmluva
Vážení čtenáři, učební text makroekonomie, který právě držíte v rukách, vychází a značně rozšiřuje text,
jenž byl v elektronické podobě k dispozici studentům Vysoké školy ekonomie a managementu v minulosti.
Ačkoliv je primárně určen zejména studentům Vysoké školy ekonomie a managementu, je podle mého
názoru vhodný i pro studenty bakalářského stupně jiných vysokých škol.
Obsahem si tento učební text klade za cíl seznámit studenty se standardními základy makroekonomie.
Pokrývá všechny nejdůležitější okruhy makroekonomické problematiky.
Po seznámení se s ekonomií a základními ekonomickými subjekty v ekonomii je v druhé kapitole věnována pozornost nejčastěji používanému ukazateli výkonnosti ekonomiky: hrubému domácímu produktu,
včetně ukazatelům z něho odvozených. Ve třetí kapitole se probírá první z ekonomických modelů, a to
model důchod výdaje. Dozvíme se, jak je jednotlivými faktory determinován rovnovážný produkt. Čtvrtá
kapitola je zaměřena na peníze. Mimo jiné ukážeme, jak v ekonomice dochází k tvorbě peněz. V páté
kapitole se seznámíme s modelem agregátní poptávky a agregátní nabídky. Bude vysvětleno, jak právě
interakcí agregátní nabídky a poptávky je determinován reálný produkt a cenová hladina. Šestá kapitola
se skládá ze dvou podkapitol. V té první je věnována pozornost krátkodobým výkyvům ekonomik a druhá část jejich dlouhodobému růstu. V sedmé a osmé kapitole jsou probírány dva nejčastěji zmiňované
makroekonomické problémy: nezaměstnanost a inflace. Vztahu domácí ekonomiky se zahraničím jsou
věnovány následující dvě kapitoly. V deváté kapitole se podrobněji seznámíme s problematikou měnového
kurzu a v desáté kapitole s problematikou platební bilance. Jedenáctá kapitola popisuje úlohu centrální
banky v ekonomice. Dvanáctá kapitola pak shrnuje úlohu vlády v ekonomice. Poslední třináctá kapitola
pojednává o teoriích mezinárodního obchodu a obchodní politice.
Celý text je doplněn nejčerstvějšími statistickými daty, které mohou osvětlit a oživit probíranou teorii.
Při psaní textu jsem se striktně držel jednoho základního pravidla, jehož nedodržování mi občas vadí
v některých jiných publikacích, a to zásady nevnucovat v žádném případě čtenáři osobní názor na fungování ekonomiky. Celý text je proto koncipován tak, aby poskytl čtenáři pomoc pro vytvoření si vlastního
názoru o makroekonomických jevech, které ho obklopují v každodenním životě. Neobsahuje tudíž žádné
hodnotové soudy,jako zda má vláda zasahovat do ekonomiky nebo ne, v jakém rozsahu má být centrální
banka nezávislá, máme-li v České republice vysoké daně nebo ne apod.
Na závěr bych chtěl jmenovitě poděkovat několika osobám: Lindě Majerové, bez ní by tento text vyšel pravděpodobně až po uplynutí mnohem delší doby, Ing. Honzovi Martinovi Rolencovi za jeho pomoc při tvorbě
první verze tohoto textu a také oběma recenzentům za jejich podnětné připomínky: Mgr. Pavlovi Nesetovi
a Ing. Václavovi Žďárkovi.
Budu vděčen za jakékoliv připomínky, které mi můžete zaslat na elektronickou adresu: [email protected] cz
Praha, červen 2006
Tomáš Pavelka
Makroekonomie
Tomáš Pavelka
Recenzenti: Mgr. Pavel Neset a Ing. Václav Žďárek
Copyright © Vysoká škola ekonomie a managementu 2006.
Vydání první. Všechna práva vyhrazena.
ISBN 80-86730-02-6
Vysoká škola ekonomie a managementu
www.vsem.cz
Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě
bez výslovného svolení vydavatele.
Obsah
Obsah
1. Úvod do makroekonomie
1.1
1.2
1.3
1.4
Ekonomie, mikroekonomie, makroekonomie
Základní makroekonomické ukazatele
Makroekonomický koloběh
Zásahy do ekonomiky
2. Ukazatele ekonomické výkonnosti
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
5
6
8
9
11
17
Hrubý domácí produkt
Metody výpočtu hrubého domácího produktu
Nominální a reálný hrubý domácí produkt
Čistý domácí produkt
Hrubý národní důchod
Disponibilní důchod
Mezinárodní srovnání