Téléchargeur: Jasper
Pays: India
Temps de chargement: Jan 27, 2019
Prix: Gratuit
Évaluation: Basé sur 1 utilisateurs

S'il vous plaît, vérifiez que vous n'êtes pas un robot pour charger le reste des pages

tÉlÉcharger finanse z arkuszem kalkulacyjnym pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej
publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną,
fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym
powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich
właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje
były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie,
ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz
Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody
wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk
Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn
Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki
Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: [email protected]
WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://onepress.pl/user/opinie/plocre
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem:
ftp://ftp.helion.pl/przyklady/plocre.zip
ISBN: 978-83-246-1985-6
Copyright © Helion 2015
Printed in Poland.
• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę
• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność
SPIS TREŀCI
Do Czytelników ............................................................................................................................. 5
PodziÚkowania ............................................................................................................................... 7
CZ¤ŀü I
Zasady analizy ekonomicznej
Rozdziaï 1. Rola analizy ekonomicznej i analizy finansowej .......................................... 11
Rozdziaï 2. Podstawowe zasady sporzÈdzania analizy ekonomicznej ......................... 19
Rozdziaï 3. Czym siÚ róĝni analiza ekonomiczna od analizy finansowej? ................... 25
Rozdziaï 4. Wskaěniki rentownoĂci na róĝnych poziomach operacyjnych dziaïalnoĂci ... 35
Rozdziaï 5. Wskaěniki rentownoĂci istotne dla inwestorów .............................................. 39
Rozdziaï 6. Analiza przeszïoĂci — korzystanie ze sprawozdañ finansowych .............. 45
Rozdziaï 7. Planowanie przyszïych zdarzeñ, w tym plany operacyjne i strategiczne .... 103
Rozdziaï 8. Analiza przyszïoĂci — popularne metody podejmowania decyzji ......... 113
Rozdziaï 9. Analiza przyszïoĂci — analityczne metody podejmowania decyzji ....... 117
Rozdziaï 10. Analiza przyszïoĂci
— metoda zdyskontowanych przepïywów pieniÚĝnych ......................... 121
CZ¤ŀü II
Budowanie programu s¬uŞ¡cego do analizy ekonomicznej
opartego na aplikacji MS Excel
Rozdziaï 11. Budowanie strony tytuïowej z aktywnym spisem treĂci ........................... 139
Rozdziaï 12. Budowanie arkusza zawierajÈcego wszelkie planowane wartoĂci
i zaïoĝenia, czyli jedynego, do którego uĝytkownik bÚdzie mógï
wpisaÊ dane ...................................................................................................... 145
Rozdziaï 13. Budowanie arkusza obliczeniowego ............................................................ 155
Rozdziaï 14. Budowanie wykresów przedstawiajÈcych przyszïe przedsiÚwziÚcie
w czytelnej formie graficznej ......................................................................... 163
Rozdziaï 15. Budowanie arkusza podsumowujÈcego z rekomendacjÈ ......................... 167
Pliki do pobrania ........................................................................................................................ 179
Kup książkę
Poleć książkę
...4...
Kup książkę
Planowanie i ocena rentownoĵci przedsi¢wzi¢cia
Poleć książkę
Rola analizy ekonomicznej i analizy finansowej
...11...
ROZDZIA«
1
ROLA
ANALIZY EKONOMICZNEJ
I ANALIZY FINANSOWEJ
Analiza jest metodÈ poznawczÈ zïoĝonych obiektów i zjawisk przez ich podziaï
na elementy proste i zbadanie powiÈzañ pomiÚdzy tymi elementami, czyli zbadanie zaleĝnoĂci przyczynowo-skutkowych. Zatem de facto rozkïadamy trudne
do zrozumienia zjawiska na elementy, które poddajemy badaniu, i na koniec
te elementy próbujemy zïoĝyÊ w logiczny, choÊ nigdy nie pozbawiony bïÚdu
doboru próby wniosek. WykonujÈc jakÈkolwiek analizÚ, z góry akceptujemy
istnienie tego bïÚdu, bo zakïadamy, ĝe nie jest on tak istotny, by zburzyÊ ogólny
efekt. Ale przy formuïowaniu wniosków zawsze trzeba o nim pamiÚtaÊ. StÈd ja,
jako autor programów do badania kondycji finansowej przedsiÚbiorstw, zawsze krytykujÚ tzw. systemy automatyczne, które mówiÈ nam autorytarnie, ĝe
wskaěnik rentownoĂci na poziomie 5,01% jest w porzÈdku, a ten na poziomie
4,99% nie mieĂci siÚ w akceptowalnym przedziale wartoĂci.
W tej ksiÈĝce przedmiotem naszych badañ bÚdzie gïównie analiza ekonomiczna,
czyli opracowanie diagnostyczne zmierzajÈce do postawienia diagnozy gospodarczej. TÈ diagnozÈ moĝe byÊ stwierdzenie problemów istniejÈcych w przedsiÚbiorstwie, zalecenia w zakresie dalszego postÚpowania, decyzje dotyczÈce
realizacji bÈdě zaniechania inwestycji, decyzje odnoĂnie do zwiÚkszania bÈdě
zaniechania zatrudnienia i szereg innych podobnych decyzji. Zadaniem analizy
ekonomicznej jest znalezienia odpowiedzi na nastÚpujÈce pytania:
1. Czy opïaca siÚ realizowaÊ dane przedsiÚwziÚcie lub projekt (tu analiza
decyzyjna)?
2. Jaka droga postÚpowania jest wïaĂciwsza (tu analiza porównawcza)?
Kup książkę
Poleć książkę
...12...
Planowanie i ocena rentownoĵci przedsi¢wzi¢cia
W przypadku pierwszym musimy ujÈÊ wszystkie dane wewnÚtrzne i zewnÚtrzne
oraz sprowadziÊ je do jak najlepszej diagnozy gospodarczej. W przypadku drugim zakïadamy, ĝe decyzja TAK/NIE nie jest przedmiotem naszych rozwaĝañ,
jest nim natomiast wybór korzystniejszego lub mniej kosztownego wariantu.