Téléchargeur: Harrison
Pays: Portugal
Temps de chargement: Oct 21, 2018
Prix: Gratuit
Évaluation: Basé sur 1 utilisateurs

S'il vous plaît, vérifiez que vous n'êtes pas un robot pour charger le reste des pages

tÉlÉcharger evanghelia eseniana a pacii pdf

EVANGHELIA PĂCII lui Ioan
Cuvânt înainte
Au trecut aproape două mii de ani de când divinul Fiu al Omului a arătat cu dragoste omenirii calea,
adevărul şi viaţa. El a adus, prin miracolele pe care le-a săvârşit, sănătate bolnavilor, înţelepciune
ignoranţilor şi fericire dumnezeiască celor în suferinţă.
Cuvintele sale pline de bunătate şi înţelepciune, sunt pe jumătate uitate şi în unele situaţii nu au fost
adunate decât după câteva generaţii de când au fost rostite. Ele nu o dată au fost înţelese greşit, adunate
greşit, de sute de ori rescrise şi de sute de ori transformate dar, cu toate acestea, prin voinţa lui Dumnezeu
ele au fost păstrate, pentru cei capabili să le înţeleagă, aproape două mii de ani.
Deşi cuvintele sale, aşa cum le avem astăzi în Noul Testament, reprezintă doar o mică parte din cele
rostite de Iisus, ele au cucerit jumătate din omenire şi aproape întreaga civilizaţie a Vestului. Acest fapt
dovedeşte eterna vitalitate a Adevărului conţinută în cuvintele Sale şi pune în evidenţă suprema şi
incomparabila lor valoare.
Publicăm aici cuvintele pure şi pline de har rostite de Iisus, după ce au fost traduse direct din
străvechea limbă aramaică, limba vorbită de Iisus şi de iubitul său discipol Ioan, care a notat cu cea mai
mare exactitate învăţăturile personale secrete ale divinului său Maestru.
Aceste cuvinte demonstrează că Iisus dorea mai ales să-i înveţe pe oameni cum să trăiască în
deplină armonie cu legile divine ale naturii, astfel încât ei să devină capabili să-şi vindece în mod natural
orice boală, prin efort propriu şi cu ajutorul lui Dumnezeu. Iisus îşi folosea puterea sa dumnezeească numai
pentru a-i determina pe oameni să caute şi să respecte legile divine ale naturii şi, în final, să îi orienteze
spre adevărul suprem, spre Dumnezeu Tatăl. Toate vindecările sale miraculoase erau săvârşite doar în
cazul în care cel care, ca urmare a greşelilor sale, suferea, era suficient de pregătit să nu mai păcătuiască.
Tocmai de aceea, deloc întâmplător, Iisus încheia plin de dragoste orice vindecare cu cuvintele: „Du-te
acum şi nu mai păcătui!”
Lucrarea de faţă cuprinde doar un fragment—aproximativ o optime—din manuscrisele integrale care
există în aramaică şi sunt ţinute secrete în Biblioteca Vaticanului şi care, de asemenea, există în slavona
veche, la Biblioteca Regală a Habsburgilor (proprietate, în prezent, a statului austriac).
Datorăm existenţa şi perpetuarea acestor două versiuni preoţilor nestorieni care, sub presiunea
avansării hoardelor lui Gingis–Han, au fost forţaţi să fugă din Est spre Vest, ducând cu ei toate scripturile
vechi şi toate icoanele.
Vechile texte aramaice datează din primul secol după Cristos, în timp ce versiunea în slavona veche
este o traducere literală a primelor. Arheologia nu a fost în stare până în prezent să reconstituie exact cum
au călătorit textele din Palestina spre interiorul Asiei, pentru a ajunge în cele din urmă în mâinile preoţilor
nestorieni.
O ediţie critică, conţinând textul complet, referinţele şi notele explicative (arheologice, istorice şi
exegetice) de rigoare, a apărut sub numele de „The Gospel of the Essenes”. Partea publicată acum de noi
se referă la vindecările miraculoase ale lui Iisus.
În afara evidenţei adevărului, nu este nimic de adăugat la acest text. El vorbeşte cu o forţă extraordinară de la sine. Cel care citeşte cu atenţie şi cu dragoste paginile care vor urma, va simţi eterna şi divina
viaţă şi evidenţă a acestor profunde adevăruri, de care omenirea, în aceste momente de schimbare, are
nevoie mai mult ca oricând.
„Şi adevărul va mărturisi despre el însuşi.”
EVANGHELIA PĂCII A LUI IISUS HRISTOS
Şi atunci, mulţi bolnavi şi schilozi au venit la Iisus, întrebându-L: „Dacă cu adevărat Tu cunoşti toate
lucrurile, spune-ne de ce suferim acum de toate aceste chinuri cumplite? De ce nu suntem şi noi la fel de
sănătoşi, ca şi ceilalţi oameni? Învăţătorule divin, vindecă-ne, ajută-ne, pentru ca şi noi să devenim acum
puternici şi să nu mai trebuiască să rămânem în mizeria noastră, doborîţi de suferinţe şi boli. Ştim cu toţii că
este în puterea Ta să vindeci orice fel de boli. Eliberează-ne de Satana şi de toate aceste mari chinuri.
Îndură-Te de noi, Învăţătorule”.
Iisus a răspuns: „Fericiţi trebuie să deveniţi voi, cei cărora vă este foame de adevăr. Dacă mă veţi
asculta şi mă veţi înţelege vă voi îndestula cu pâinea înţelepciunii. Fericiţi trebuie să deveniţi voi, cei care
bateţi, pentru că dacă mă veţi înţelege vă voi deschide uşa vieţii eterne. Fericiţi trebuie să deveniţi voi, care
înţelegând vă veţi lepăda de puterea lui Satana, pentru ca astfel vă voi conduce în împărăţia înaltă a
îngerilor Mamei voastre, unde puterea lui Satana nu poate niciodată să intre”.
Şi ei, plini de curiozitate şi uimire, L-au întrebat:
„Cine este Mama noastră şi cine sunt îngerii Ei? Şi unde se află de fapt împărăţia Ei?"
„Mama voastră este mereu ascunsă în voi şi voi sunteţi permanent cuprinşi în Ea. Ea v-a născut; Ea
v-a dat viaţă. Ea este cea care v-a dat corpul şi şi tot Ei i-L veţi da până la urmă înapoi într-o zi. Fericiţi veţi fi
voi dacă ajungeţi să o cunoaşteţi pe Ea şi împărăţia Ei, dacă respectaţi legile Ei şi mai ales dacă primiţi să
acţioneze în voi îngerii Mamei. Adevărat vă spun, cel care va face toate aceste lucruri nu va mai vedea
niciodată boala, pentru că puterea divină a Mamei este mai presus de orice rău. Şi Ea distruge pe Satana şi
împărăţia lui şi stăpâneşte veşnic peste toate trupurile voastre şi peste toate lucrurile vii.
Sângele care circulă în voi s-a născut din sângele Mamei divine Natura. Sângele Ei cade din nori;
ţâşneşte din pântecele pământului, susură în pârâurile munţilor, curge larg în râurile câmpiilor; doarme în
lacuri; vuieşte puternic în mările furtunoase.
Aerul pe care îl respirăm s-a născut din respiraţia Mamei noastre divine Natura. Respiraţia Ei este
azurie în înălţimea cerurilor, foşneşte pe vârfurile munţilor, şopteşte în frunzele pădurii, unduieşte peste
câmpii, doarme în văile adânci, arde fierbinte în deşert.
Tăria oaselor voastre s-a născut din tăria oaselor Mamei divine, care a dat consistenţă stâncilor şi
pietrelor. Ele stau dezgolite în faţa cerului, pe vârfurile munţilor; sunt ca nişte uriaşi care stau dormind pe
coastele munţilor, ca nişte statui sfinte aşezate în deşert şi ascunse în adâncimea pământului.
Delicateţea cărnii noastre s-a născut din carnea Mamei noastre divine Natura, a cărei carne devine
galbenă şi roşie în fructele copacilor şi ne hrăneşte în brazdele câmpiilor. Măruntaiele noastre s-au născut
din măruntaiele divine ale Mamei Natura şi sunt ascunse ochilor noştri, precum adâncimile nevăzute ale
pământului.
Lumina ochilor noştri, auzul urechilor noastre, amândouă s-au născut din lumina şi sunetele Mamei
noastre divine Natura, care ne înconjoară aşa cum valurile mării înconjoară peştele, aşa cum aerul
învolburat înconjoară pasărea.
Omul este fiul Naturii divine şi de la Ea a primit Omul întregul său trup, întocmai cum trupul unui
nou-născut se naşte din trupul mamei sale.
Adevărat, adevărat vă spun, voi sunteţi una cu Mama voastră divină Natura; Ea este în voi şi voi în
Ea. Din Ea v-aţi născut, în Ea trăiţi şi la Ea vă veţi întoarce din nou. De aceea, păstraţi ca fiind sfinte legile
Ei, pentru că niciodată nu poate trăi mult şi nici nu poate fi fericit, decât acela care îşi cinsteşte Mama divină
şi respectă cu umilinţă legile Ei. Căci respiraţia voastră este respiraţia Ei; sângele vostru este sângele Ei;
oasele voastre sunt oasele Ei; carnea voastră este carnea Ei; măruntaiele voastre sunt măruntaiele Ei; ochii
şi urechile voastre sunt ochii şi urechile Ei (căci totdeauna partea este în tot şi totul în parte).
Dacă nu izbutiţi să păstraţi toate aceste legi divine, dacă vă veţi face rău, fie chiar numai unuia dintre
mădularele trupului vostru, vă veţi pierde cu totul în boala voastră chinuitoare şi acolo, va fi doar plânsetul şi
scrâşnirea dinţilor. Vă spun, până când nu veţi urma legile Mamei voastre divine, nu veţi putea scăpa în nici
un fel de moarte. Cel care se ataşează strâns de legile Mamei sale divine, de el se va ataşa strâns şi Mama
sa divină; Ea îi va vindeca atunci toate rănile şi el nu va mai fi niciodată bolnav; Ea îi va da în plus viaţă
lungă şi totodată îl va proteja de toate chinurile: de foc, de apă şi de muşcătura şerpilor veninoşi, pentru că
Mama divină Natura v-a purtat, v-a născut şi tot Ea este aceea care ţine viaţa în voi. Ea v-a dat trupul Ei şi
nimeni altcineva decât Ea nu vi-l va putea vindeca. Fericit este cel care o iubeşte pe Mama sa divină şi se
odihneşte liniştit la pieptul Ei, pentru că Mama divină vă iubeşte chiar şi atunci când voi vă întoarceţi faţa de
la Ea. Şi cu atât mai mult Ea vă va iubi, dacă vă veţi întoarce din nou la Ea! Adevărat vă spun, foarte mare
este dragostea Ei, mai mare decât cei mai mari munţi, mai adâncă decât cele mai adânci mări. Şi Mama
divină nu-i părăseşte niciodată pe cei care cu adevărat o iubesc: aşa cum o găină îşi apără puii, aşa cum o
leoaică îşi apără leuţii, aşa cum o mamă îşi apără nou-născutul, tot aşa Mama divină Natura îl protejează pe
Fiul divin al Omului de toate pericolele şi de toate relele.
Relele şi pericolele stau nenumărate în aşteptarea Fiilor ignoranţi ai Oamenilor. Belzebut, prinţul