Téléchargeur: Jasper
Pays: Hungary
Temps de chargement: Oct 01, 2018
Prix: Gratuit
Évaluation: Basé sur 1 utilisateurs

S'il vous plaît, vérifiez que vous n'êtes pas un robot pour charger le reste des pages

tÉlÉcharger eml naar pdf

N i e u w l e re n
EML: van techniek naar
didactiek
door Hans Hummel, Jocelyn Manderveld & Harm Weistra
Al eerder in deze rubriek (Lohuis, 2001) werd het belang van standaarden
daarbij maximale flexibiliteit en vrijheid in het op maat samenstellen van leerin-
onderstreept. Een speciale plaats daarbinnen wordt ingenomen door
houden en leerprocessen (‘custom made’) en wil zich niet laten inperken door
Educational Modelling Language (EML), ontwikkeld aan de Open Universiteit
technologische eisen of standaardoplossingen van buitenaf (‘not invented
Nederland. EML is een aanvulling op de al wat langer bestaande afspraken over
here’).
leerobjecten. Voor goed onderwijs zijn leerobjecten weliswaar een noodzakelijke, maar niet een voldoende voorwaarde. EML is een onderwijsmodelleringstaal
Toch is het mogelijk om afspraken te maken over eisen en kenmerken van leer-
die uitgaat van complete leereenheden waarin naast leerobjecten vooral de leer-
materiaal en leerprocessen, zonder individueel maatwerk te beperken. Hoe
processen worden beschreven (http://eml.ou.nl). Bij het omschrijven van de leer-
paradoxaal dat wellicht ook klinkt, door standaardisatie zouden de mogelijkhe-
processen gaat het om vragen als: kan een cursist chronologisch, thematisch of
den tot maatwerk juist kunnen toenemen. Met goede afspraken over leermate-
probleemgestuurd door de leerstof; zijn er verschillende niveaus van diepgang
riaal nemen de mogelijkheden tot uitwisseling en samenwerking toe.
mogelijk; bestaan er individuele verschillen in belangstelling; wordt er getoetst
Onderwijsgevenden krijgen daarmee toegang tot een rijke bron aan (stan-
met multiple-choicevragen of meer competentiegericht? De antwoorden
daard)materiaal en krijgen daardoor meer mogelijkheden voor het creëren van
op deze vragen kunnen leiden tot de behoefte aan verschillende leerpaden en
maatwerk. Hun rol verschuift dan wel: van ontwikkelaar van het basismateriaal
-aanpakken.
naar samensteller en arrangeur van (maatwerk)leertrajecten, met daarbinnen
EML biedt het kader om deze verschillen in aanpak mogelijk te maken en vast
uiteraard de vrijheid om specifieke, nog niet beschikbare leerobjecten alsnog te
te leggen, zodanig dat opgeslagen leermateriaal efficiënt hergebruikt, geactuali-
maken en toe te voegen. Als deze leerobjecten ook weer aan de afgesproken
seerd, opnieuw samengesteld en op maat uitgeleverd kan worden. EML is een
standaarden voldoen en worden toegevoegd aan de bibliotheek met objecten,
voorbeeld van zogenaamde learning technologies, waarmee onderlinge afspra-
dan wordt daarmee het domein verder verrijkt en uitgebouwd.
ken over uitwisselbaarheid binnen e-learning worden vastgelegd. In deze bijdrage leggen we uit wat deze trend inhoudt en beschrijven we kort de meerwaar-
Standaardisatie is in het opleidingsdomein een relatief nieuw fenomeen, maar
de van EML. Alhoewel een vertaling van learning technologies niet goed moge-
het is bekend van innovaties uit andere sectoren dat vernieuwingen pas door-
lijk is, gebruiken we voor de leesbaarheid vanaf hier toch de Nederlandse term.
zetten nadat er onderlinge afspraken zijn gemaakt: in het geval van elektriciteit,
na standaardisatie van het voltage en de stekkers; bij de spoorwegen, na stan-
Leertechnologie en standaardisatie De roep om nieuwe vor-
daardisatie van de breedte van de rails; bij internet, na overeenstemming over
men van leren – zoals samenwerkend leren, competentiegericht leren en pro-
standaarden voor het opmaken en verzenden van gegevens, zoals HTML en
bleemgestuurd leren – klinkt al geruime tijd. Tegelijkertijd wordt er weinig struc-
TCP/IP.
tureel in deze leerprocessen nieuwe stijl geïnvesteerd en zijn daadwerkelijke
implementaties nog een zeldzaamheid. Het lijkt er op dat binnen het oplei-
De weg naar wereldwijd geaccepteerde en gefiatteerde standaarden is lang.
dings- en onderwijsveld een gebrek aan transparantie van de eigen beroeps-
Onderlinge afspraken worden eerst vastgelegd in specificaties; deze specificaties
praktijk en een minimale samenwerking tussen collega’s een structurele innova-
worden vervolgens bij de daartoe geaccrediteerde instanties aangemeld voor
tie in de weg staan. Onderwijsgevenden en opleidings- en onderwijsinstellingen
standaardisatie. ‘Voor e-learning zijn er op dit moment nog geen geaccrediteerde
ontwikkelen of kiezen vaak het liefst hun eigen innovatieve tekstboeken,
standaarden, wat leveranciers van e-learning systemen ook beweren. Wel is
interactieve hulpmiddelen of elektronische leeromgevingen. Iedere docent wil
wereldwijd een aantal organisaties de specificaties voor de toekomstige standaarden aan het voorbereiden.’ (Lohuis, 2001). Het maken en vastleggen van
Hans Hummel en Jocelyn Manderveld werken als onderwijstechnoloog bij de
Open Universiteit Nederland en zijn betrokken bij de ontwikkeling van specificaties voor
leertechnologie ([email protected] en [email protected]). Harm Weistra werkt
als senior manager bij KPMG Consulting ([email protected]).
specificaties is het terrein van de leertechnologie. Leertechnologie kan worden
omschreven als ‘specificaties van methoden en technieken die de realisatie van
e-learning ondersteunen’. Voorbeelden van specificaties zijn formaten en regels
voor het ontwerpen van didactische aanpakken, competentieprofielen, toetsmo-
3 0 o p l e i d i n g & o n t w i k k e l i n g 9 2002
dellen (portfolio’s), modellen voor personalisatie (individuele leerpaden), archi-
viteiten, gericht op het bereiken van leerdoelen, inclusief de omgevingscompo-
tecturen en user-interfaces. Belangrijk is dat deze specificaties in principe soft-
nenten die nodig zijn bij de uitvoering’. (Koper, 2001a). Omdat elke leereenheid
ware- en hardware-onafhankelijk zijn en dat ze op zich niets met technologie te
zelf weer leereenheden kan bevatten, zijn complexe structuren mogelijk.
maken hebben. Het gaat hier dus niet om technische standaarden (zoals TCP/IP)
Daarnaast bevat EML een ‘pedagogisch metamodel’ (Koper, 2001b), waardoor
of leerstandaarden (zoals nationale kwalificatieniveaus, of geaccrediteerde exa-
meerdere didactische aanpakken kunnen worden gemodelleerd.
mens).
e-Tools Het is, zoals hiervoor al geschreven, in de toekomst voor docenten
Leereenheden in EML De specificaties die tot nu toe zijn vastgesteld,
vooral van belang dat ze via e-learning cursussen op maat kunnen maken.
spelen zich op een laag infrastructureel niveau af. Ze beschrijven de structuur
Daarvoor is het nodig dat er eenvoudige hulpmiddelen komen (e-tools). Zulke
van leerobjecten in het leermateriaal (zoals metadata, stukjes leerinhoud en
tools moeten het voor de docent mogelijk maken stukjes opleiding gemakkelijk
toetsitems). ‘... the major problem with the learning objects model as it is
te vinden, deze op maat samen te stellen voor verschillende lerenden en deze
applied until now, is that learning objects are not typed to their usage in the
vervolgens als on line-cursus te publiceren. Het valt te verwachten dat wanneer
context of a unit of study.’ (Koper, 2001b) ‘Anders gezegd, het gebruik van
EML als specificatie voor het ontwerpen van leereenheden wordt vastgesteld,
metadata (...) biedt onvoldoende mogelijkheden om de context van het leren te
marktpartijen zich actiever zullen gaan bezighouden met de ontwikkeling van
herkennen. EML biedt wel de mogelijkheid om meer informatie over de context