Téléchargeur: Matthew
Pays: China
Temps de chargement: Oct 06, 2018
Prix: Gratuit
Évaluation: Basé sur 1 utilisateurs

S'il vous plaît, vérifiez que vous n'êtes pas un robot pour charger le reste des pages

tÉlÉcharger balkand of ramcharitmanas in pdf

रामचिरतमानस
- 1-
बालकांड
गोस्वामी तुलसीदास
िवरिचत
रामचिरतमानस
बालकाण्ड
Read Ramcharitmanas online at www.swargarohan.org
रामचिरतमानस
- 2-
बालकांड
ीगणेशाय नमः
ीरामचिरतमानस
थम सोपान
बालकाण्ड
ोक
वणार्नामथर्संघानां
मङ्गलानां

रसानां
क ार्रौ
भवानीशङ्करौ
छन्दसामिप
वन्दे
वाणीिवनायकौ
वन्दे
ािव ासरूिपणौ

याभ्यां िवना न पश्यिन्त िस ाःस्वान्तःस्थमी रम ् ॥ २ ॥
वन्दे
बोधमयं
िनत्यं
गुरुं
यमाि तो िह व ोऽिप चन् ः सवर्
शङ्कररूिपणम ्

वन् ते ॥ ३ ॥
सीतारामगुण ामपुण्यारण्यिवहािरणौ
वन्दे
िवशु िवज्ञानौ
कबी रकपी रौ
उ विस्थितसंहारकािरणीं
सवर् य
े स्करीं
सीतां
नतोऽहं
यन्मायावशवित
यत्सत्वादमृषैव

यत्पादप्लवमेकमेव

क्लेशहािरणीम ्
सकलं


ािददे वासुरा
रज्जौ
िह


रामवल्लभाम ् ॥
िव मिखलं
भाित

यथाहे म
र् ः

भवाम्भोधेिस्ततीषार्वतां
वन्दे ऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हिरम ् ॥ ६ ॥
नानापुराणिनगमागमसम्मतं
रामायणे
स्वान्तःसुखाय
िनगिदतं
क्विचदन्यतोऽिप
तुलसी
भाषािनबन्धमितमञ्जुलमातनोित
यद्

रघुनाथगाथाRead Ramcharitmanas online at www.swargarohan.org
रामचिरतमानस
- 3-
बालकांड
सोरठा
जो
सुिमरत
करउ
अनु ह
मूक
होइ
जासु
कृ पाँ
नील